การเกิด  -  出生

การเกิด - 出生Usage Examples

การเกิด (Thai)


出生 (Japanese)