நீல பச்சை  -  turquoise

நீல பச்சை - turquoise



Usage Examples

நீல பச்சை (Tamil)


turquoise (Dutch)