வெள்ளி  -  сребърен

வெள்ளி - сребърен



Usage Examples

வெள்ளி (Tamil)


сребърен (Bulgarian)