إنّ الطقسَ سيئُ.  -  Погана погода.

إنّ الطقسَ سيئُ. - Погана погода.Usage Examples

إنّ الطقسَ سيئُ. (Arabic)


Погана погода. (Ukrainian)