கோபமாக இருப்பது  -  to be hot

கோபமாக இருப்பது - to be hot



Usage Examples

கோபமாக இருப்பது (Tamil)


to be hot (Англійську)