குளிர் அடிக்கத் தொடங்குகிறது.  -  Става хладно.

Usage Examples

குளிர் அடிக்கத் தொடங்குகிறது. (Tamil)


Става хладно. (Болгарську)