மழை பொழிகிறது.  -  Вали дъжд.

Usage Examples

மழை பொழிகிறது. (Tamil)


Вали дъжд. (Болгарську)