வானிலை மோசமாக உள்ளது.  -  Времето е лошо.

Usage Examples

வானிலை மோசமாக உள்ளது. (Tamil)


Времето е лошо. (Болгарську)