Saudações, Solicitações, Boas Vindas, Despedidas - 挨拶、依頼、歓迎、送別 

Saiba como se sociabilizar com as pessoas. 人々とつきあう方法を知ってください。

74 words

0 0
Мова слова: Portuguese
Мова перекладу: Japanese
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 À sua saúde!    お大事に。 (ODaijiNi。)
      0 0 Adeus    さようなら (Sayounara)
      0 0 adeus    さようなら (Sayounara)
      0 0 Bem vindo!    ようこそ! (Youkoso!)
      0 0 Boa noite    こんばんは (Konbanha)
      0 0 Bom dia!    おはよう! (Ohayou!)
      0 0 certo?    正しいですか? (TadashiIdesuka?)
      0 0 Com prazer.    喜んで (Yorokonde)
      0 0 Com satisfação.    喜んで (Yorokonde)
      0 0 Com vai andando?    調子はどうですか? (ChoushiHadoudesuka?)
      0 0 Como está?    お元気ですか? (OGenkiDesuka?)
      0 0 Como se chama ele?    彼の名前は何ですか? (KanoNamaeHaNandeSuka?)


      0 0 De nada.    どういたしまして。 (Douitashimashite。)
      0 0 De nada.    どういたしまして (Douitashimashite)
      0 0 De onde é?    どちらのご出身ですか (DochiranogoShusshinDesuka)
      0 0 Deixe-me sozinho!    私を放っておいてください! (WatashiWoHoutsutteOitekudasai!)
      0 0 Desculpe    すみません (Sumimasen)
      0 0 Desculpe-me o incómodo    すみませんが、 (Sumimasenga、)
      0 0 Do que precisa?    何が必要ですか? (NaniGaHitsuyouDesuka?)
      0 0 É necessário que...    …が必要であります (…GaHitsuyouDearimasu)
      0 0 É para si    それはあなたのためのものです。 (Sorehaanatanotamenomonodesu。)
      0 0 em qualquer caso    どのような場合でも (DonoyounaBaaiDemo)
      0 0 Está bem?    あなたは健康ですか? (AnatahaKenkouDesuka?)
      0 0 Estou bem.    私は元気です。 (WatashiHaGenkiDesu。)
      0 0 Eu estou muito bem.    私は非常に健康です。 (WatashiHaHijouniKenkouDesu。)
      0 0 Eu gostaria ...    私は…したいです (WatashiHa…Shitaidesu)
      0 0 Eu moro...    私は…に住んでいます。 (WatashiHa…NiSunDeimasu。)
      0 0 eu também.    私も (WatashiMo)
      0 0 Mais ou menos.    まあまあです。 (Maamaadesu。)
      0 0 Menina    さん (San)
      0 0 Muito bem!    かなりいいです。 (Kanariiidesu。)
      0 0 na minha opinião    私の意見では (WatashiNoIkenDeha)
      0 0 não é da sua conta!    人のことに干渉するな (NinNokotoniKanshouSuruna)
      0 0 Não me diga    冗談じゃない。 (JoudanJanai。)
      0 0 Não me importa.    私は気にかけません。 (WatashiHaKiniKakemasen。)
      0 0 Não muito bem.    健康それほど良くはありません。 (KenkouSorehodoYokuHaarimasen。)
      0 0 Não sei.    私は知りません。 (WatashiHaShiriMasen。)
      0 0 nem eu    私も (WatashiMo)
      0 0 O meu nome é...    私の名前は… (WatashiNoNamaeHa…)
      0 0 O nome dele é...    彼の名前は… (KanoNamaeHa…)
      0 0 O que disse?    何 (と言いましたか)? (Nani (ToIiMashitaka)?)
      0 0 O que há de errado?    何が問題ですか? (NaniGaMondaiDesuka?)
      0 0 O que há de novo?    何かありましたか? (NanikaArimashitaka?)
      0 0 O que quer?    あなたは何が欲しいですか? (AnatahaNaniGaHoshiiDesuka?)
      0 0 Obrigado. Você também.    ありがとうございます。 こちらこそ。 (Arigatougozaimasu。 Kochirakoso。)
      0 0 Ok.    オーケー。 (O^ke^。)
      0 0 Ok?    オーケーですか? (O^ke^Desuka?)
      0 0 Olá    こんにちは (Konnichiha)
      0 0 Olá!    こんにちは! (Konnichiha!)
      0 0 Onde mora?    どこに、あなたは住んでいますか? (Dokoni、AnatahaSunDeimasuka?)
      0 0 parabéns    おめでとう (Omedetou)
      0 0 Pelo contrário!    反対です! (HantaiDesu!)
      0 0 Perdão...    失礼ですが、 (ShitsureiDesuga、)
      0 0 Permita-me que me apresente    自己紹介させてください (JikoshoukaiSasetekudasai)
      0 0 Pode-me dizer...?    あなたは…を私に言うことができますか? (Anataha…WoWatashiNiIuKotogadekimasuka?)
      0 0 Por favor    お願いします (ONegaiShimasu)
      0 0 Por outro lado    他方では (TahouDeha)
      0 0 Por que não?    なぜ? (Naze?)
      0 0 Posso?    …てもいいですか。 (…Temoiidesuka。)
      0 0 Prazer em conhecer!    はじめまして! (Hajimemashite!)
      0 0 Qual é a sua nacionalidade?    あなたの国籍は何ですか? (AnatanoKokusekiHaNandeSuka?)
      0 0 Qual é o problema?    問題は何ですか? (MondaiHaNandeSuka?)
      0 0 Qual é o seu nome?    あなたの名前は何ですか? (AnatanoNamaeHaNandeSuka?)
      0 0 Quantos anos tem?    おいくつですか (Oikutsudesuka)
      0 0 Que bom!    おいしい! (Oishii!)
      0 0 Que mau!    気持ち悪い! (Kimochiwarui!)
      0 0 Que surpresa boa!    うれしい驚きですね! (UreshiiOdorokiDesune!)
      0 0 Senhor    さん (San)
      0 0 Senhora    さん (San)
      0 0 Sente-se    座ってください。 (SuwatteKudasai。)
      0 0 Silêncio!    静かにしろ!。 (ShizukaNishiro!。)
      0 0 socorro!    手伝って! (Tetsudatte!)
      0 0 Tenha um bom dia    良い日を過してください。 (YoiNichiWoSugoshiTekudasai。)
Languages: Португальську, Японську, more...
Уроки: Португальську-Японську, more...