مواد، اجسام، اشیا و ابزار - Матеріали, речовини, предмети42 words

0 0
Мова слова: Farsi
Мова перекладу: Ukrainian
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 آجر    цегла (tsehla)
      0 0 آهن    залізо (zalіzo)
      0 0 باریک    вузький (vuz'kyj)
      0 0 باز    відкритий (vіdkrytyj)
      0 0 بخار    пара (para)
      0 0 بسته    закритий (zakrytyj)
      0 0 تخته    дошка (doshka)
      0 0 تیز    гострий (hostryj)
      0 0 خشن    грубий (hrubyj)
      0 0 خشک    сухий (sukhyj)
      0 0 خلاء    вакуум (vakuum)
      0 0 خنک کردن    остудитися (ostudytysja)
      0 0 خیس شدن    намокнути (namoknuty)
      0 0 خیس کردن    намочити (namochyty)
      0 0 داغ    гарячий (harjachyj)
      0 0 ذوب شدن    танути (tanuty)
      0 0 رس    глина (hlyna)
      0 0 زنگ زدن    іржавіти (іrzhavіty)
      0 0 سخت    твердий (tverdyj)
      0 0 سرد    холодний (kholodnyj)
      0 0 سرد شدن    змерзнути (zmerznuty)
      0 0 سطح    поверхня (poverkhnja)
      0 0 سنگ    камінь (kamіn')
      0 0 سنگین    важкий (vazhkyj)
      0 0 سوراخ    діра (dіra)
      0 0 صاف    гладкий (hladkyj)
      0 0 فاسد شدن    гнити (hnyty)
      0 0 فلز    метал (metal)
      0 0 لغزنده    слизький (slyz'kyj)
      0 0 ماده    матеріал (materіal)
      0 0 مایع    рідина (rіdyna)
      0 0 نرم    м`який (m`jakyj)
      0 0 نفت    нафта (nafta)
      0 0 نوک دار    загострений (zahostrenyj)
      0 0 پارچه    тканина (tkanyna)
      0 0 پشم    вовна (vovna)
      0 0 چرم    шкіра (shkіra)
      0 0 چوب    деревина (derevyna)
      0 0 کاغذ    папір (papіr)
      0 0 کاملاً جدید    новий (novyj)
      0 0 کند    тупий (tupyj)
      0 0 یخ    лід (lіd)
Languages: Farsi, Українську, more...
Уроки: Farsi-Українську, more...