المدينة , الشوارع , المواصلات - Urbo, stratoj, tansporto

احذر أن تتوه في مدينة كبيرة , إسأل كيف يُمكنك الوصول إلى دار الأوبرا. Ne perdu la vojon en granda urbo. Kiel demandi la vojon.

Мова слова: Arabic
Мова перекладу: EsperantoWord  ·  Translation
 ·  signallampo
 ·  stopsigno
 ·  anonco
 ·  vojeto
 ·  mankateno
 ·  akceptejo
 ·  bileto
 ·  tramo
 ·  aŭtobuso
 ·  amaso
 ·  eliro
 ·  biciklo
 ·  motorciklo
 ·  turno
 ·  trotuaro
 ·  kajo
 ·  angulo
 ·  kondukisto
 ·  rapideco
 ·  ŝtelo
 ·  ŝipo
 ·  kamioneto
 ·  strato
 ·  velo
 ·  ĉirkaŭaĵo
 ·  reakcia aviadilo
 ·  vojo
 ·  vojplano
 ·  vojeto
 ·  ĉefaŭtovojo
 ·  flugo
 ·  pramo
 ·  ĉaro
 ·  veturilo
 ·  submarŝipo
 ·  trajno
 ·  piediranto
 ·  eniro
 ·  urbo
 ·  helikoptero
 ·  pasaĝero
 ·  forveturo
 ·  remorko
 ·  sidloko
 ·  stadiono
 ·  haveno
 ·  rubejo
 ·  malrapide
 ·  bileto tien kaj reen
 ·  metroo
 ·  unudirekta bileto
 ·  stratkruĉiĝo
 ·  akcidento
 ·  ĝis signallampo
 ·  zoo
 ·  danĝera
 ·  avenuo
 ·  kondukcertigilo
 ·  rapida
 ·  rapida
 ·  fervojo
 ·  taksio
 ·  tirveturilo
 ·  poŝtkesto
 ·  aviadilo
 ·  kun plena rapideco
 ·  parkumi
 ·  movadi retroen
 ·  treni
 ·  konduki
 ·  alteriĝi
 ·  difektita
 ·  stacidomo
 ·  flughaveno
 ·  aŭtobushaltejo