வெளியே இதமாக இருக்கிறது.  -  Хубаво време.

வெளியே இதமாக இருக்கிறது. - Хубаво време.Usage Examples

வெளியே இதமாக இருக்கிறது. (Tamil)


Хубаво време. (Bulgarca)