خیس شدن  -  umidus agere

Usage Examples

خیس شدن (Farsi)


umidus agere (Latince)