خیس کردن  -  tingere

Usage Examples

خیس کردن (Farsi)


tingere (Latince)