هوای بیرون خوبه.  -  lepidus est

Usage Examples

هوای بیرون خوبه. (Farsi)


lepidus est (Latince)