هوا سرده.  -  frigidus est

Usage Examples

هوا سرده. (Farsi)


frigidus est (Latince)