பதிலிடு பெயர்கள், இணைப்புச் சொற்கள், முன்னுருபுகள் - Pronomoj, konjunkcioj, prepozicioj


Usage Examples
Kelime dili: Tamil
Tercüme dili: Esperanto
65 words
Word  ·  Translation
(இது)மட்டுமல்லாமல் ... (அதுவும்) கூட  ·  ne nur…sed ankaŭ…  
அடியில்  ·  sub  
அதேபோல  ·  same kiel  
அதோடு சேர்த்து  ·  plie  
அனைவரும்  ·  ĉio  
அருகில்  ·  proksime  
அல்லது  ·  ambaŭ  
அவர்  ·  li  
அவள்  ·  ŝi  
அவ்ர்கள்  ·  ili  
அவ்வாறே  ·  same, simile  
ஆனால்  ·  sed  
இடையில்  ·  inter  
இரண்டும் ... மேலும்  ·  kaj…kaj  
இருந்த போதிலும்  ·  malgraŭ, spite al  
இருந்து  ·  el  
இல்  ·  en  
இல்லாமல்  ·  sen  
உடன்  ·  kun  
உட்புறம்  ·  interne  
எங்கு  ·  kien  
எங்கே  ·  kie  
எதிராக  ·  kontraŭ  
எனவே  ·  tiel  
எனில்  ·  se  
என்ன  ·  kio  
எப்படி  ·  kiel  
எப்போது  ·  kiam  
எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக  ·  krome  
ஏதாவது  ·  io  
ஏனெனில்  ·  ĉar  
ஏன்  ·  kial  
ஒவ்வொருவரும்  ·  ĉiu  
க்கு  ·  por  
க்கு  ·  ĝis  
சமயத்தில்  ·  dum  
சுற்றிலும்  ·  ĉirkaŭ  
தொடங்கி  ·  de kiam  
நான்  ·  mi  
நாம்  ·  ni  
நீ  ·  vi  
நோக்கி  ·  al  
பக்கத்தில்  ·  apud  
படி  ·  laŭ  
பற்றி  ·  pri  
பின்னால்  ·  post  
பிறகு  ·  post  
பொருட்டு  ·  por  
போது  ·  dum  
மத்தியில்  ·  inter  
மற்றும்  ·  kaj  
மீண்டும்  ·  denove  
மீது  ·  sur  
முன்  ·  antaŭ  
மூலம்  ·  tra  
மேலும்  ·  plue  
மேலும்  ·  ankaŭ  
மேலும் ஒரு விஷயம்  ·  krome  
மேல்  ·  supre  
யாருடைய  ·  kies  
யாரோ ஒருவர்  ·  iu  
யார்  ·  kiu  
வரைக்கும்  ·  ĝis  
வெறும்  ·  nur  
வெளியே  ·  ekstere