பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Various Verbs 1


Usage Examples
Kelime dili: Tamil
Tercüme dili: English
0 words