பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Diverse udsagnsord 1Kelime dili: Tamil
Tercüme dili: Danish