பல்வேறு பெயரடைகள் - Diverse tillægsordKelime dili: Tamil
Tercüme dili: Danish