பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Различни глаголи 1


Usage Examples
Kelime dili: Tamil
Tercüme dili: Bulgarian
0 words