பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 2 - Разнастайныя дзеясловы 2Kelime dili: Tamil
Tercüme dili: Belarusian
66 words
Word  ·  Translation (transliteration: )
அனுமதிப்பது  ·  дазваляць  (dazvaljats')  
அரட்டை அடிப்பது  ·  балбатаць  (balbatats')  
அறிந்துகொள்வது  ·  ведаць  (vedats')  
அழைப்பது  ·  запрашаць  (zaprashats')  
இடைஞ்சல் ஏற்படுத்துவது  ·  турбаваць  (turbavats')  
இணைப்பது  ·  далучаць  (daluchats')  
இயலுதல்  ·  магчы  (magchy)  
இழப்பது  ·  губляць  (gubljats')  
உடைப்பது  ·  ламаць  (lamats')  
உருவாக்குவது  ·  ствараць  (stvarats')  
உலர்த்துவது  ·  сушыць  (sushyts')  
ஊதுவது  ·  дзьмухаць  (dz'mukhats')  
எதையாவது கழற்றுவது  ·  выкручваць што-небудзь  (vykruchvats' shto-nebudz')  
எதையாவது திருகுவது  ·  закручваць што-небудзь  (zakruchvats' shto-nebudz')  
எரிச்சல் காட்டுவது  ·  хмурыць бровы  (khmuryts' brovy)  
ஏமாற்றுவது  ·  падманваць  (padmanvats')  
ஒரு தவறை செய்வது  ·  памыляцца  (pamyljatstsa)  
ஓய்வெடுப்பது  ·  расслабляцца  (rasslabljatstsa)  
கண்விழிப்பது  ·  прачынацца  (prachynatstsa)  
கவலைப்படுவது  ·  клапаціцца пра  (klapatsitstsa pra)  
காலியாக்குவது  ·  спустошыць  (spustoshyts')  
கிழிப்பது  ·  разрываць  (razryvats')  
கிழ்ப்படிவது  ·  падпарадкавацца  (padparadkavatstsa)  
கீழே போடுவது  ·  губляць  (gubljats')  
கீழ்ப்படிய மறுப்பது  ·  не падпарадкавацца  (ne padparadkavatstsa)  
குனிவது  ·  гнуць  (gnuts')  
கேலி பேசுவது  ·  жартаваць  (zhartavats')  
கைப்பற்றுவது  ·  захопліваць  (zakhoplivats')  
சந்திப்பது  ·  сустракаць  (sustrakats')  
சரளமாகப் பேசுவது  ·  свабодна размаўляць  (svabodna razmauljats')  
சரிபார்ப்பது  ·  праверыць  (praveryts')  
சலிப்படைவது  ·  сумаваць  (sumavats')  
சுத்தம் செய்வது  ·  мыць  (myts')  
தடுப்பது  ·  забараняць  (zabaranjats')  
திருடுவது  ·  красці  (krastsi)  
திரும்ப ஒப்படைப்பது  ·  вяртаць  (vjartats')  
துடைப்பது  ·  выціраць  (vytsirats')  
துளையிடுவது  ·  уганяць у нуду  (uganjats' u nudu)  
தொந்தரவு செய்வது  ·  дакучаць  (dakuchats')  
தோற்கடிப்பது  ·  біць  (bits')  
நடுங்குவது  ·  трасці  (trastsi)  
நடைபெறுவது  ·  праходзіць  (prakhodzits')  
நம்புவது  ·  верыць  (veryts')  
நினைவுகூறுவது  ·  памятаць  (pamjatats')  
நிரப்புவது  ·  напоўніць  (napounits')  
நீக்குவது  ·  выдаляць  (vydaljats')  
பதிலளிப்பது  ·  адказваць  (adkazvats')  
பழகிப்போவது  ·  прызвычаіцца да  (pryzvychaitstsa da)  
பாதுகாப்பது  ·  абараняць  (abaranjats')  
பின்பற்றுவது  ·  пратрымлівацца  (pratrymlivatstsa)  
பிரிந்துவிடுவது  ·  падзяліць  (padzjalits')  
புகார் கொடுப்பது  ·  скардзіцца  (skardzitstsa)  
போராடுவது  ·  біцца  (bitstsa)  
பொருள் சுட்டுவது  ·  пазначаць  (paznachats')  
மாற்றுவது  ·  змяняць  (zmjanjats')  
மீட்பது  ·  ратаваць  (ratavats')  
மீண்டும் செய்வது  ·  паўтараць  (pautarats')  
மூழ்குவது  ·  тануць  (tanuts')  
வற்புறுத்தி ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பது  ·  угаворваць  (ugavorvats')  
வாக்குறுதி அளிப்பது  ·  абяцаць  (abjatsats')  
வாழ்த்துவது  ·  жадаць  (zhadats')  
விடுவிப்பது  ·  адпускаць  (adpuskats')  
விரிப்பது  ·  разгортваць  (razgortvats')  
விரும்புவது  ·  хацець  (khatsets')  
விளக்குவது  ·  тлумачыць  (tlumachyts')  
வெற்றிபெறுவது  ·  дабіцца поспехаў  (dabitstsa pospekhau)  

Languages

Tamil, Belarusça, more