பல்வேறு பெயரடைகள் - صفات متنوعةKelime dili: Tamil
Tercüme dili: Arabic

Languages

Tamil, Arapça, more

Dersler

Tamil-Arapça, more