विभिन्न क्रियाएं १ - Különféle igék 169 words

0 0
Kelime dili: Hindi
Tercüme dili: Hungarian
Word Translation
      0 0 अधिक चाहना    jobban kedvelni valamit
      0 0 अधिकार रखना    foglalni
      0 0 आवश्यक होना    kell
      0 0 आशा रखना    remélni
      0 0 उपयोग में लाना    használni
      0 0 उड़ेलना    önteni
      0 0 करना    tenni
      0 0 कोशिश करना    próbálni
      0 0 खर्च करना    tölteni
      0 0 खींचना    kinyújtani
      0 0 खोजना    találni
      0 0 खोदना    ásni
      0 0 गायब हो जाना    eltűnni
      0 0 घेरना    bekeríteni
      0 0 चले जाना    elmenni
      0 0 छुपाना    elrejteni
      0 0 जलाना    égni
      0 0 जवाब देना    válaszolni
      0 0 झाड़ू देना    seperni
      0 0 ठीक करना    megjavítani
      0 0 ढकना    befedni
      0 0 ढूँढना    keresni
      0 0 तह करना    behajtani
      0 0 तैयार होना    öltözni
      0 0 देखना    nézni
      0 0 देखना    látni
      0 0 देना    adni
      0 0 धूम्रपान करना    dohányozni
      0 0 ध्यान देना    észrevenni
      0 0 निर्भर होना    függeni
      0 0 पसंद करना    választani
      0 0 पहनना    viselni
      0 0 पास होना    birtokolni
      0 0 पूछना    kérdezni
      0 0 प्रतीक्षा करना    várni
      0 0 प्राप्त करना    kapni
      0 0 पढ़ना    olvasni
      0 0 फेंकना    dobni
      0 0 बंद करना    zárni
      0 0 बनना    válni
      0 0 बनाना    csinálni
      0 0 बैठना    ülni
      0 0 बोलना    beszélni
      0 0 भूल जाना    elfelejteni
      0 0 भेंट चढ़ाना    ajánlani
      0 0 भेजना    küldeni
      0 0 मारना    megütni
      0 0 मज़ा करना    szórakozni
      0 0 रखना    megtartani
      0 0 रखना    tenni
      0 0 रहना    lakni
      0 0 रोना    sírni
      0 0 लिखना    írni
      0 0 लेना    venni
      0 0 वर्णन करना    leírni
      0 0 शुरुआत करना    elkezdeni
      0 0 समझना    megérteni
      0 0 साथ में लाना    hozni
      0 0 साथ में लेना    cipelni
      0 0 सुनना    hallgatni
      0 0 सुनना    hallani
      0 0 सूंघना    szagolni
      0 0 सॊचना    gondolkodni
      0 0 सो जाना    elaludni
      0 0 सोना    aludni
      0 0 होना    lenni
      0 0 ज़रुरत होना    szükségesnek lenni
      0 0 फ़ैलाना    elterjedni
      0 0 …का होना    tartozni
Languages: Hintçe, Macarca, more...
Dersler: Hintçe-Macarca, more...