Various Verbs 1 - Diversaj verboj 169 words

0 0
Kelime dili: English
Tercüme dili: Esperanto
Word Translation
      0 0 to ask demandi
      0 0 to be esti
      0 0 to become iĝi
      0 0 to begin komenci
      0 0 to belong aparteni
      0 0 to bring alporti
      0 0 to burn bruli
      0 0 to carry porti
      0 0 to choose elekti
      0 0 to close fermi
      0 0 to cover kovri
      0 0 to cry plori
      0 0 to depend dependi
      0 0 to describe priskribi
      0 0 to dig fosi
      0 0 to disappear malaperi
      0 0 to do agi
      0 0 to dress vesti
      0 0 to fall asleep ekdormi
      0 0 to find trovi
      0 0 to fold faldi
      0 0 to forget forgesi
      0 0 to give doni
      0 0 to have havi
      0 0 to have fun amuziĝi
      0 0 to have to devi
      0 0 to hear aŭdi
      0 0 to hide kaŝi
      0 0 to hit frapi
      0 0 to hope esperi
      0 0 to keep konservi
      0 0 to leave forlasi
      0 0 to listen to aŭskulti
      0 0 to look for serĉi
      0 0 to make fari
      0 0 to need bezoni
      0 0 to notice rimarki
      0 0 to occupy okupi
      0 0 to offer oferti
      0 0 to pour verŝi
      0 0 to prefer preferi
      0 0 to put meti
      0 0 to read legi
      0 0 to receive ricevi
      0 0 to repair ripari
      0 0 to reply respondi
      0 0 to reside loĝi
      0 0 to see vidi
      0 0 to send sendi
      0 0 to sit sidi
      0 0 to sleep dormi
      0 0 to smell odori
      0 0 to smoke fumi
      0 0 to speak paroli
      0 0 to spend elspezi
      0 0 to spread disvastigi
      0 0 to stretch streĉi
      0 0 to surround ĉirkaŭi
      0 0 to sweep balai
      0 0 to take preni
      0 0 to think pensi
      0 0 to throw ĵeti
      0 0 to try provi
      0 0 to understand kompreni
      0 0 to use uzi
      0 0 to wait atendi
      0 0 to watch observi
      0 0 to wear surhavi
      0 0 to write skribi
Languages: İnglizce, Esperanto, more...
Dersler: İnglizce-Esperanto, more...