(ஒருவரை) திருமணம் செய்தல்  -  ажаніцца (з кімсьці)

(ஒருவரை) திருமணம் செய்தல் - ажаніцца (з кімсьці)Usage Examples

(ஒருவரை) திருமணம் செய்தல் (Tamil)


ажаніцца (з кімсьці) (ภาษาเบลารูเซีย)