மாமன் பிள்ளை, ஒன்றுவிட்ட சகோதரர், சகோதரி  -  стрыечны брат

மாமன் பிள்ளை, ஒன்றுவிட்ட சகோதரர், சகோதரி - стрыечны братUsage Examples

மாமன் பிள்ளை, ஒன்றுவிட்ட சகோதரர், சகோதரி (Tamil)


стрыечны брат (ภาษาเบลารูเซีย)