haraka haraka  -  γρήγορα

haraka haraka - γρήγοραUsage Examples