பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Iba`t ibang Pandiwa 10 words

0 0
ภาษาของคำ: Tamil
การแปลภาษา: Tagalog

Word Translation
Languages: Tamil, Tagalog, ต่อไป...
บทเรียน: Tamil-Tagalog, ต่อไป...