இயக்கம், திசைகள் - Galaw, Direksyon

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Gumalaw ng mabagal, magmaneho ng maayos

0 words

0 0
ภาษาของคำ: Tamil
การแปลภาษา: Tagalog

Word Translation
Languages: Tamil, Tagalog, ต่อไป...
บทเรียน: Tamil-Tagalog, ต่อไป...