இயக்கம், திசைகள் - Rörelse, Direktion

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Röd dig sakta, kör säkert

0 words

0 0
ภาษาของคำ: Tamil
การแปลภาษา: Swedish

Word Translation
Languages: Tamil, ภาษาสวีดิช, ต่อไป...
บทเรียน: Tamil-ภาษาสวีดิช, ต่อไป...