பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Forskjellige verb 1ภาษาของคำ: Tamil
การแปลภาษา: Norwegian