பல்வேறு பெயரடைகள் - Vari Aggettiviภาษาของคำ: Tamil
การแปลภาษา: Italian