பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - विभिन्न क्रियाएं १ภาษาของคำ: Tamil
การแปลภาษา: Hindi