இயக்கம், திசைகள் - תנועה, כיוונים

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். סע לאט ובזהירות

0 words

0 0
ภาษาของคำ: Tamil
การแปลภาษา: Hebrew

Word Translation
Languages: Tamil, ภาษาฮิบรู, ต่อไป...
บทเรียน: Tamil-ภาษาฮิบรู, ต่อไป...