பல்வேறு பெயரடைகள் - 各種各樣的形容詞ภาษาของคำ: Tamil
การแปลภาษา: Chinese