இயக்கம், திசைகள் - 運動, 方向

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். 慢慢地移動, 安全地駕駛

0 words

0 0
ภาษาของคำ: Tamil
การแปลภาษา: Chinese

Word Translation
Languages: Tamil, ภาษาจีน, ต่อไป...
บทเรียน: Tamil-ภาษาจีน, ต่อไป...