Soldi, Shopping - 金錢, 購物

Non perdete questa lezione. Imparate a contare i soldi. 不要錯過這個課題。學習怎樣計算金錢單位

ภาษาของคำ: Italian
การแปลภาษา: Chinese


Word  ·  Translation
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 ·