ضمائر، حروف ربط و حروف اضافه - Zaimki, Spójniki, Przyimki65 words

0 0
ภาษาของคำ: Farsi
การแปลภาษา: Polish
Word Translation
      0 0 آنها    Oni
      0 0 از    Od
      0 0 از    Z
      0 0 از طریق    Poprzez
      0 0 اما    Ale
      0 0 او    Ona
      0 0 او    On
      0 0 اگر    Jeśli
      0 0 با    Z
      0 0 بدون    Bez
      0 0 برای    Dla
      0 0 بنابراین    Więc
      0 0 به    Do
      0 0 به رغم    Pomimo
      0 0 به سمت    W kierunku
      0 0 به منظور    Aby
      0 0 به همین شکل    Podobnie
      0 0 به کجا    Gdzie
      0 0 بین    Pomiędzy
      0 0 تا    Do
      0 0 تحت    Pod
      0 0 جایی که    Gdzie
      0 0 خارج از    Poza
      0 0 داخل    Wewnątrz
      0 0 در    Podczas
      0 0 در    W
      0 0 در اطراف    Wokół
      0 0 در بالای    Na górze, u góry czegoś
      0 0 در برابر    Przeciwko
      0 0 در حالی که    Podczas, gdy
      0 0 در مقابل    Z przodu
      0 0 در میان    Wśród
      0 0 در کنار    Obok
      0 0 درباره    Około
      0 0 دوباره    Znowu
      0 0 روی    Na
      0 0 شما    Ty
      0 0 طبق    Według
      0 0 علاوه بر    W dodatku
      0 0 علاوه بر این    Co więcej
      0 0 فقط    Właśnie
      0 0 ما    My
      0 0 مال چه کسی    Czyj
      0 0 من    Ja
      0 0 نزدیک    Blisko
      0 0 نه تنها... بلکه    Nie tylko... ale także
      0 0 هر دوی ...و...    i... i…
      0 0 همانگونه که    Tak jak
      0 0 همه    Wszystko, wszyscy
      0 0 همه    Wszyscy
      0 0 همچنین    Także
      0 0 و    I
      0 0 وقتی که    Kiedy
      0 0 پس از    Po
      0 0 پشت سر    Za
      0 0 چرا    Dlaczego
      0 0 چه    Co
      0 0 چه کسی    Kto
      0 0 چون    Ponieważ
      0 0 چگونه    Jak
      0 0 چیزی    Coś
      0 0 کسی    Ktoś
      0 0 گذشته از هرچیزی    Przede wszystkim
      0 0 یا    Każdy
      0 0 یک چیز دیگر    Jeszcze jedno
Languages: Farsi, ภาษาโปแลนด์, ต่อไป...
บทเรียน: Farsi-ภาษาโปแลนด์, ต่อไป...