قید‌های گوناگون 1 - Różne Przysłówki 148 words

0 0
ภาษาของคำ: Farsi
การแปลภาษา: Polish
Word Translation
      0 0 آنجا    tam
      0 0 البته    oczywiście
      0 0 اینجا    Tu
      0 0 با هم    Razem
      0 0 بد    Źle
      0 0 بسیار    Dużo
      0 0 بسیار    Bardzo
      0 0 بعضی وقتها    Czasami
      0 0 بنابراین    Dlatego
      0 0 به ندرت    Rzadko
      0 0 به هر حال...    Przy okazji
      0 0 بیشتر    Więcej
      0 0 تاحدودی    Raczej
      0 0 تعداد خیلی زیاد    Zbyt wiele
      0 0 تقریباً    Prawie
      0 0 تنها    Tylko
      0 0 جایی که    Gdzie
      0 0 خوب    Dobrze
      0 0 در میان    W środku
      0 0 دوباره    Znów
      0 0 سپس    Więc
      0 0 شاید    Może
      0 0 عموماً    Zazwyczaj
      0 0 غالباً    Często
      0 0 قبلاً    Poprzednio
      0 0 لباسی که پشت و رو نیست    na dobrą stronę
      0 0 مسلماً    Na pewno
      0 0 معمولاً    Zwykle
      0 0 مقدار خیلی زیاد    Zbyt dużo
      0 0 ممکن است    Być może
      0 0 هرگز    Nigdy
      0 0 هم    Też
      0 0 همچنین    Również
      0 0 همیشه    Zawsze
      0 0 هنوز    Nadal
      0 0 وارونه    Do góry nogami
      0 0 واقعا    Naprawdę
      0 0 چرا    Dlaczego
      0 0 چقدر    Ile
      0 0 چند تا    Jak dużo
      0 0 چه    Co
      0 0 چه کسی    Kto
      0 0 چون    Ponieważ
      0 0 چگونه    Jak
      0 0 کافی    dosyć
      0 0 کاملاً    Całkiem
      0 0 کلاً    Wcale
      0 0 کمی    Troszeczkę
Languages: Farsi, ภาษาโปแลนด์, ต่อไป...
บทเรียน: Farsi-ภาษาโปแลนด์, ต่อไป...