اعداد - 数

یک، دو، سه... میلیون، بیلیون. 一、二、三…百万、10億

ภาษาของคำ: Farsi
การแปลภาษา: Japanese


Word >> Translation (transliteration: )

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0