กริยาที่หลากหลาย 2 - Різні дієслова 266 words

0 0
Wika ng Salita: Thai
Pagsasalin na Salita: Ukrainian
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 กรอก    наповнювати (napovnjuvaty)
      0 0 กังวล    турбуватися про (turbuvatysja pro)
      0 0 ขมวดคิ้ว    супити брови (supyty brovy)
      0 0 ขัน    закручувати що-небудь (zakruchuvaty shcho-nebud')
      0 0 ขโมย    красти (krasty)
      0 0 คลาย    викручувати що-небудь (vykruchuvaty shcho-nebud')
      0 0 คลายเครียด    розслаблюватися (rozslabljuvatysja)
      0 0 คล่อง    вільно володіти (мовою) (vіl'no volodіty (movoju))
      0 0 คืน    повертати (povertaty)
      0 0 จม    тонути (tonuty)
      0 0 จับกุม    захоплювати (zakhopljuvaty)
      0 0 จำได้    пам`ятати ... (pam`jataty ...)
      0 0 ฉีก    розривати (rozryvaty)
      0 0 ชนะ    бити (byty)
      0 0 ชักชวน    умовляти (umovljaty)
      0 0 ชิง    битися (bytysja)
      0 0 ชิน    звикати до (zvykaty do)
      0 0 ช่วยชีวิต    рятувати (rjatuvaty)
      0 0 ดัด    гнути (hnuty)
      0 0 ตรวจสอบ    перевіряти (perevіrjaty)
      0 0 ตอบ    відповідати (vіdpovіdaty)
      0 0 ตาม    слідувати (slіduvaty)
      0 0 ติด    приєднувати (pryyednuvaty)
      0 0 ตื่นขึ้น    прокидатися (prokydatysja)
      0 0 ต้องการ    хотіти (khotіty)
      0 0 ทำผิดพลาด    помилятися (pomyljatysja)
      0 0 ทำหล่น    зронити (zronyty)
      0 0 ทำให้ว่าง    спустошувати (spustoshuvaty)
      0 0 ทำให้เบื่อ    вганяти в нудьгу (vhanjaty v nud'hu)
      0 0 น่ารำคาญ    набридати (nabrydaty)
      0 0 บรรลุเป้าหมาย    домогтися успіху (domohtysja uspіkhu)
      0 0 บ่น    скаржитися (skarzhytysja)
      0 0 ปล่อย    відпускати (vіdpuskaty)
      0 0 ปล่อย    дозволяти (dozvoljaty)
      0 0 พบ    зустрічати (zustrіchaty)
      0 0 พูดคุย    базікати (bazіkaty)
      0 0 พูดตลก    жартувати (zhartuvaty)
      0 0 พูดอีกที    повторювати (povtorjuvaty)
      0 0 พ่ายแพ้    губити (hubyty)
      0 0 รบกวน    турбувати (turbuvaty)
      0 0 รู้    знати (znaty)
      0 0 รู้สึกเบื่อ    нудьгувати (nud'huvaty)
      0 0 ลวง    обманювати (obmanjuvaty)
      0 0 ล้าง    мити (myty)
      0 0 สร้าง    створювати (stvorjuvaty)
      0 0 สัญญา    обіцяти (obіtsjaty)
      0 0 สามารถ    могти (mohty)
      0 0 ห้าม    забороняти (zaboronjaty)
      0 0 อธิบาย    пояснювати (pojasnjuvaty)
      0 0 อนุรักษ์    захищати (zakhyshchaty)
      0 0 เกิดขึ้น    проходити (prokhodyty)
      0 0 เขย่า    трясти (trjasty)
      0 0 เชื่อ    вірити (vіryty)
      0 0 เชื่อฟัง    підкорятися (pіdkorjatysja)
      0 0 เชื้อเชิญ    запрошувати (zaproshuvaty)
      0 0 เช็ด    витирати (vytyraty)
      0 0 เปลี่ยน    змінювати (zmіnjuvaty)
      0 0 เป็นสัญลักษณ์    позначати (poznachaty)
      0 0 เอาออก    видаляти (vydaljaty)
      0 0 แตก    ламати (lamaty)
      0 0 แบ    розвертати (rozvertaty)
      0 0 แบ่ง    розділяти (rozdіljaty)
      0 0 แห้ง    сушити (sushyty)
      0 0 โกรก    дути (duty)
      0 0 ใคร่    бажати (bazhaty)
      0 0 ไม่เชื่อฟัง    не підкорятися (ne pіdkorjatysja)
Languages: Thai, Ukrainyan, karagdagan...
Mga Leksyon: Thai-Ukrainyan, karagdagan...