பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Forskjellige verb 1Wika ng Salita: Tamil
Pagsasalin na Salita: Norwegian