பதிலிடு பெயர்கள், இணைப்புச் சொற்கள், முன்னுருபுகள் - Pronoms, Conjonctions, Prépositions65 words

0 0
Wika ng Salita: Tamil
Pagsasalin na Salita: French
Word Translation
   0 0 (இது)மட்டுமல்லாமல் ... (அதுவும்) கூட    pas seulement... mais également
   0 0 அடியில்    sous
   0 0 அதேபோல    en plus de
   0 0 அதோடு சேர்த்து    en plus de
   0 0 அனைவரும்    tout
   0 0 அருகில்    près de
   0 0 அல்லது    aucun
   0 0 அவர்    il
   0 0 அவள்    elle
   0 0 அவ்ர்கள்    ils
   0 0 அவ்வாறே    également
   0 0 ஆனால்    mais
   0 0 இடையில்    entre
   0 0 இரண்டும் ... மேலும்    l`un et l`autre
   0 0 இருந்த போதிலும்    malgré
   0 0 இருந்து    de
   0 0 இல்    dans
   0 0 இல்லாமல்    sans
   0 0 உடன்    avec
   0 0 உட்புறம்    dedans
   0 0 எங்கு   
   0 0 எங்கே   
   0 0 எதிராக    contre
   0 0 எனவே    ainsi
   0 0 எனில்    si
   0 0 என்ன    que
   0 0 எப்படி    comment
   0 0 எப்போது    quand
   0 0 எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக    plus que tout
   0 0 ஏதாவது    quelque chose
   0 0 ஏனெனில்    parce que
   0 0 ஏன்    pourquoi
   0 0 ஒவ்வொருவரும்    tout le monde
   0 0 க்கு    pour
   0 0 க்கு    à
   0 0 சமயத்தில்    pendant que
   0 0 சுற்றிலும்    vers
   0 0 தொடங்கி    depuis
   0 0 நான்    je
   0 0 நாம்    nous
   0 0 நீ    vous
   0 0 நோக்கி    vers
   0 0 பக்கத்தில்    à côté de
   0 0 படி    selon
   0 0 பற்றி    environ
   0 0 பின்னால்    derrière
   0 0 பிறகு    après
   0 0 பொருட்டு    afin que
   0 0 போது    pendant
   0 0 மத்தியில்    entre
   0 0 மற்றும்    et
   0 0 மீண்டும்    encore
   0 0 மீது    sur
   0 0 முன்    devant
   0 0 மூலம்    à travers
   0 0 மேலும்    d`ailleurs
   0 0 மேலும்    aussi
   0 0 மேலும் ஒரு விஷயம்    une autre chose
   0 0 மேல்    sur le dessus de
   0 0 யாருடைய    à qui
   0 0 யாரோ ஒருவர்    quelqu`un
   0 0 யார்    qui
   0 0 வரைக்கும்    jusqu`à
   0 0 வெறும்    juste
   0 0 வெளியே    dehors de
Languages: Tamil, Pranses, karagdagan...
Mga Leksyon: Tamil-Pranses, karagdagan...