பதிலிடு பெயர்கள், இணைப்புச் சொற்கள், முன்னுருபுகள் - Voornaamwoorden, Voegwoorden, Voorzetsels


Usage Examples, Essays
Wika ng Salita: Tamil
Pagsasalin na Salita: Dutch
65 words
Word  ·  Translation
(இது)மட்டுமல்லாமல் ... (அதுவும்) கூட  ·   

அடியில்  ·   
அதேபோல  ·   
அதோடு சேர்த்து  ·   

அனைவரும்  ·   

அருகில்  ·   
அல்லது  ·   

அவர்  ·   
அவள்  ·   
அவ்ர்கள்  ·   

அவ்வாறே  ·   
ஆனால்  ·   
இடையில்  ·   
இரண்டும் ... மேலும்  ·   

இருந்த போதிலும்  ·   

இருந்து  ·   
இல்  ·   
இல்லாமல்  ·   
உடன்  ·   
உட்புறம்  ·   

எங்கு  ·   
எங்கே  ·   
எதிராக  ·   
எனவே  ·   
எனில்  ·   
என்ன  ·   
எப்படி  ·   
எப்போது  ·   

எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக  ·   

ஏதாவது  ·   
ஏனெனில்  ·   
ஏன்  ·   
ஒவ்வொருவரும்  ·   

க்கு  ·   
க்கு  ·   
சமயத்தில்  ·   

சுற்றிலும்  ·   

தொடங்கி  ·   

நான்  ·   
நாம்  ·   
நீ  ·   
நோக்கி  ·   
பக்கத்தில்  ·   

படி  ·   
பற்றி  ·   
பின்னால்  ·   
பிறகு  ·   
பொருட்டு  ·   
போது  ·   
மத்தியில்  ·   

மற்றும்  ·   
மீண்டும்  ·   
மீது  ·   
முன்  ·   
மூலம்  ·   
மேலும்  ·   
மேலும்  ·   
மேலும் ஒரு விஷயம்  ·   

மேல்  ·   
யாருடைய  ·   
யாரோ ஒருவர்  ·   

யார்  ·   
வரைக்கும்  ·   

வெறும்  ·   
வெளியே  ·   

Essays

பதிலிடு பெயர்கள், இணைப்புச் சொற்கள், முன்னுருபுகள் (Tamil)


Voornaamwoorden, Voegwoorden, Voorzetsels (Dutch)