இயக்கம், திசைகள் - 運動, 方向

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். 慢慢地移動, 安全地駕駛

Wika ng Salita: Tamil
Pagsasalin na Salita: Chinese

Languages

Tamil, Instik, karagdagan

Mga Leksyon

Tamil-Instik, karagdagan