Internet Polyglot ay naglalayong makatulong sa aming mga miyembro upang matuto ng mga banyagang Wika sa pamamagitan ng pagbibigay daan upang mamemorya ang mga salita at ang mga ibig sabihin nito. Makakatulong ito sa iyong memorya upang makakuha ng madaming mga impormasyon at mailagak ito sa mahabang panahon sa pag-iisip.

What language do you learn?
What language do you speak?