Animaux - Zvířata

Chats et chiens. Oiseaux et poissons. Tout au sujet des animaux. Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech

words

      

Argent, Shopping - Peníze, nakupování

Ne manquez pas cette leçon. Renseignez-vous sur la façon compter l`argent. Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze

words

      

Bâtiments, Organisations - Budovy, organizace

Églises, théâtres, gares, magasins. Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody

words

      

Caractéristiques Humaines 1 - Popis člověka 1

Comment décrire des personnes autour de vous. Jak popsat lidi kolem sebe

words      

Couleurs - Barvy

Tout au sujet du rouge, du blanc et du bleu. Vše o červené, bílé a modré

words      

Divertissement, Art, Musique - Zábava, umění, hudba

Quelle serait notre vie sans art ? Une coquille vide. Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka

words

      

Éducation 1 - Vzdělání 1

Tout au sujet de l`école, université. Všechno o škole, vysoké a univerzitě

words

      

Éducation 2 - Vzdělání 2

Partie 2 de notre leçon célèbre au sujet des processus éducatifs. Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání

words

      

Famille - Rodina

Mère, père, parents. La famille est la chose la plus importante dans la vie. Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života

words

      

Géographie: Pays, Villes - Zeměpis: Země, města,..

Connaissez le monde où vous vivez. Poznejte svět, ve kterém žijete

words

      

Habillement 1 - Oblečení 1

Tout au sujet de ce que vous avez mis dessus afin de sembler gentil. Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo

words


      

La nature - Příroda

Préservez la nature, votre mère !. Ochraňujte přírodu, svou matku!

words

      

La Vie, Âge - Život, Stáří

La vie est courte. Apprenez tous au sujet de ses étapes de naissance à la mort. Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti

words

      

Le Temps - Počasí

Il n`y a aucun mauvais survivent à, chacun survivent à est très bien. Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné

words      

Mesures - Míry, měření

Préférez-vous pouces ou des centimètres ?. Máte raději palce, nebo centimetry?

words

      

Mouvement, Directions - Pohyb, směry

Déplacez-vous lentement, conduisez sans risque. Jezděte pomalu, jezděte bezpečně

words

      

Nombres - Čísla

Un, deux, trois... Millions, milliards. Jedna, dva, tři... miliony, miliardy

words

      

Nourriture, Restaurants, Cuisine 1 - Jídlo, restaurace, kuchyně 1

Leçon délicieuse. Tout au sujet de vos petits délicieux préférés désires ardents. Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.

words

      

Nourriture, Restaurants, Cuisine 2 - Jídlo, restaurace, kuchyně 2

Partie deux de leçon délicieuse. Pokračování lekce k sežrání.

words

      

Outils - Nástroje

Savez ce que vous devriez employer pour le nettoyage, réparation, jardinage. Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení

words

      

Pièces de Corps Humain - Části lidského těla

Le corps est la récipient pour l`âme. Renseignez-vous sur des jambes, des bras et des oreilles. Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši

words

      

Profession - Profese

Il est très important d`avoir une bonne profession de nos jours. Pouvez-vous être un professionnel sans connaissance des langues étrangères ? À peine !. Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!

words


      

Religion, La Politique, Militaires, La Science - Náboženství, politika, armáda, věda

Ne manquez pas notre leçon plus sérieuse de tous !. Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!

words


      

Salutations, Demandes, Bienvenues, Adieux - Pozdravy, prosby, uvítání, loučení

Apprenez à avoir une vie sociale avec des personnes. Jak se dostat mezi lidi

words

      

Santé, Médecine, Hygiène - Zdraví, medicína, hygiena

Comment dire le docteur au sujet de votre mal de tête. Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy

words

      

Sentiments, Sens - Pocity, smysly

Tout au sujet de l`amour, de la haine, de l`odeur et du contact. Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku

words

      

Sports, Jeux, Passe-temps - Sporty, hry, koníčky

Ayez de l`amusement. Tout au sujet du football, d`échecs et de la collection d`allumette. Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček

words

      

Temps 1 - Čas 1

Le temps fait tic tac ! Aucun temps pour prolongé ! Renseignez-vous sur le temps avec le Internet Polyglot maintenant !. Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!

words

      

Temps 2 - Čas 2

Ne perdez pas votre temps ! Apprenez les nouveaux mots. Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka

words

      

Travail, Affaires, Bureau - Práce, podnikání, kancelář

Ne travaillez pas trop dur. Ayez un repos, apprenez les mots au sujet du travail. Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci

words

      

Ville, Rues, Transport - Města, ulice, doprava

Ne fous le camp dans une grande ville. Demandez comment vous pouvez arriver au théatre de l`opéra. Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře

words

      

Voiture - Auto

Est-ce que vous êtes dans un pays étranger et voulez louer une voiture ? Vous devez savoir où elle a sa roue de direction. Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.

words

Languages: Franska, Tjeckiska, mer...
Lektioner: Franska-Tjeckiska, mer...