A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. Katter och hundar. Fåglar och fiskar. Allt om djur


  

Churches, theatres, train stations, stores. Kyrkor, teatrar, tågstationer, affärer


  

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. Är du i ett annat land och vill hyra en bil? Du måste veta vilken sida ratten är på


  

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. Gå inte vilse i en stor stad. Fråga hur du kan komma till operahuset.


  

All about what you put on in order to look nice and stay warm. Allt om vad du ska ta på dig för att se bra ut och förbli varm


  

  

All about red, white and blue. Allt om rött, vitt och blått


  

All about school, college, university. Allt om skolan, högskolan, universitet


  

Part 2 of our famous lesson about educational processes. Del 2 av vår kända lektion om utbildningsprocesser


  

What would be our life without art? An empty shell. Vad skulle livet vara utan konst? Ett tomt skal


  

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. Mor, far, familjemedlemmar. Familjen är det viktigaste i livet.


  

All about love, hate, smell and touch. Allt om kärlek, hat, lukt och beröring


  

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. Mumsig lektion. Allt om dina goda små favoritbegär


  

Part two of yummy lesson. Del två av vår mumslektionen


  

Know the world where you live. Lär känna världen du lever i


  

Know how to socialize with people. Ta reda på hur man ska socialisera med människor  

How to tell doctor about your headache. Hur du kan prata med din läkare om din huvudvärk


  

  

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. Kroppen innehåller själen. Lär dig om ben, armar och öron


  

How to describe people around you. Hur man ska beskriva människor omkring sig


  

  

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. Livet är kort. Lär dig allt om dess stadier från födelse till döden.


  

  

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. Föredrar du tum eller centimeter? Är du metrisk än?


  

Do not miss this lesson. Learn how to count money. Missa inte denna lektion. Lär dig att räkna pengar.


  

Move slowly, drive safely.. Röd dig sakta, kör säkert


  

Preserve nature, your mother!. Skydda naturen, din mor!


  

One, two, three… Millions, billions. En, två, tre… Miljoner, Miljarder


  

  

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. Lär dig om naturens mirakel som omger oss. Allt om växter: träd, blommor, buskar


  

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. Det är väldigt viktigt att har ett bra yrke nu för tiden. Kan du vara professionell utan att kunna andra språk?  

  

Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. Missa inte vår viktigaste lektion av alla! Sprid kärlek, inte krig!


  

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. Ha lite roligt. Allt om fotboll, schack och tändstickssamling


  

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. Tiden tickar! Utan fördröjning: Lär dig om tid med Internet Polyglot nu!


  

Don`t waste your time! Learn new words. Slösa inte bort din tid! Lär dig nya ord


  

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. Lär dig vad du måste använda för städning, reparationer, trädgårdsarbete


  

  

  

  

  

  

There is no bad weather, all weather is fine.. Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder


  

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. Jobba inte för hårt. Vila, lär dig ord om jobb