கல்வி 2 - Enseñanza 2

கல்வியின் நிகழ்முறைகள் குறித்த நமது பிரபல பாட்த்தின் 2 ஆம் பாகம். La parte 2 de nuestras famosas lecciones acerca de los procesos educacionales.

Ord-språk: Tamil
Översättningsspråk: Spanish


Word >> Translation
அத்தியாயம்
0 0
அரட்டை அடித்தல்
0 0
அழித்தல்
0 0
அழிப்பான்
0 0
ஆரம்
0 0
ஆரம்பப் பள்ளி
0 0
இயற்பியல்
0 0
இலக்கணம்
0 0
இலக்கியம்
0 0
உயர்நிலைப் பள்ளி
0 0
உயிரியல்
0 0
உளவியல்
0 0
கணிதம்
0 0
கழித்தல்
0 0
கழித்தல் குறி
0 0
கூட்டல்
0 0
கூட்டல் குறி
0 0
கோணம்
0 0
சதுரம்
0 0
சமூகவியல்
0 0
சாக்பீஸ்
0 0
சூழலியல்
0 0
சோதனை
0 0
சோதனைக் கூடம்
0 0
டிகிரி
0 0
தகவலியல்
0 0
தவறு
0 0
தவறு
0 0
தீர்வு காணுதல்
0 0
பள்ளி தொடர்பான
0 0
பாடப் பொருள்
0 0
புவியியல்
0 0
பெருக்கல்
0 0
பொருளியல்
0 0
பேனா
0 0
ப்ரொஜெக்டர்
0 0
மனப்பாடம்
0 0
முக்கோணம்
0 0
முதுகில் மாட்டும் பை
0 0
முறையமைப்பு
0 0
மொத்தம்
0 0
மையக்கருத்து
0 0
வகுத்தல்
0 0
வகுப்புத் தோழர்
0 0
வடிவியல்
0 0
வட்டம்
0 0
வரலாறு
0 0
வரைதல்
0 0
வானவியல்
0 0

Languages

Tamil, Spanska, mer

Lektioner

Tamil-Spanska, mer